Liepājas baptistu Ciānas draudze

Svētīts lai top Tavs Vārds

Liene Peterlevica

Tāpēc jums būs tā lūgt:
Mūsu Tēvs debesīs!
Svētīts lai top Tavs Vārds.
Lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.
Un piedodi mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.
Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.


Svētīts lai top Tavs Vārds

(Rūpes par Tēva reputāciju)

Dieva vārdi atklāj Viņa raksturu:

 • „Elohim: (tulkots „Dievs”) nozīmē Radošais Valdītājs;
 • „Yahweh”(tulkots „Kungs”) nozīmē Uzticamais Atbrīvotājs;
 • „Yahweh-Jireh” nozīmē „Tas Kungs nodrošina” (1. Mozus 22);
 • „Yahweh-Shalom” nozīmē „Tas Kungs dod mieru” (Soģu 7);
 • „Yahweh-Sabaoth” nozīmē „Uzvarošo armiju Kungs” (1. Samuēla 17:45);
 • „Yahweh-Rohi” nozīmē „Tas Kungs ir mans Gans” (23. Psalms);
 • „Yahweh-Tsidkenu” nozīmē „Tas Kungs mūsu Taisnība” (Jeremijas 23);
 • „Yahweh-Shammah” nozīmē „Tas Kungs ir tur” (Ecehiēla 48).

„Elohim Yahweh” tagad ir „Tēvs”.

Lūdzot „svētīts lai ir Tavs vārds” nozīmē lūgt, lai ikviens ciena un pagodina šo brīvi uzticamo Atbrīvotāju, kurš ir žēlsirdīgs un taisns, Yahweh, Tas Kungs, lūgt, lai Tēvs (Viņa raksturs) tiktu respektēts.

Mūsu Tēva vārds ir mūsu vārds, jo mēs esam Viņa bērni.

Mēs lūdzam, lai mūsu Tēva vārds būtu svētīts:

 • runā (Viņa vārds netiek nelietīgi valkāts);
 • uzvedībā (ar savu rīcību mēs parādām, kāds ir mūsu Tēvs un kā Viņš mūs ietekmē);
 • evaņģelizācijā (visvairāk respekts mūsu Tēva vārdam tiek paradīts, kad cilvēki atgriežas pie Viņa un piedzīvo glābšanu).

Jēzus mūs māca priecāties par Dievu mūsu valdošo,
atbrīvojošo, glābjošo Tēvu kā godbijīgiem pielūdzējiem.

Pārdomā:

Kas tev rūp vairāk – tava personīgā vai Dieva reputācija? Kā tas atspoguļojas tavā ikdienā?

* Izvilkums no Ričarda Koekina grāmatas “Our Father”