Liepājas baptistu Ciānas draudze

Lai nāk Tava valstība

Liene Peterlevica

Tāpēc jums būs tā lūgt:
Mūsu Tēvs debesīs!
Svētīts lai top Tavs Vārds.
Lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.
Un piedodi mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.
Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.


Lai nāk Tava valstība

(Rūpes par mūsu Tēva valdīšanu)

Mēs lūdzam Valdnieku (Dievs vienmēr ir bijis Valdnieks pār visu).

Mēs lūdzam pēc Dieva valstības.

Kad mēs lūdzam „Lai nāk Tava valstība”,

  • mēs lūdzam, ka mēs varētu dzīvot Dieva paradīzes dārzā;
  • mēs izsakām savas ilgas dzīvot pēc mīlošajiem un taisnīgajiem Dieva likumiem skaistajā apsolītajā debesu zemē kā Dieva svētītā tauta;
  • mēs lūdzam, lai Tēvs sūta šo brīnišķīgo Valdnieku, kurš mūs ievedīs apsolītajā mantojumā kā Jozua, atbrīvos no ienaidniekiem kā Simsons, samaksās par mūsu pārcelšanos kā Boass, mācīs mums Dieva vārdu kā Samuēls, būs svaidīts ar Dieva Garu kā Sauls, būs uzvarām vainagots un pazemīgs pēc Dieva sirds kā Dāvids un būs gudrs pārvaldnieks, kurš nodrošina mums drošību un prieku Dieva klātbūtnē, kā Salamans.
  • Mēs ilgojamies pēc atjaunotas radības valstības, ko solījuši pravieši.

Jēzus ir Dieva dotais Valdnieks.

Mēs lūdzam pēc pasaules evaņgelizācijas (lai Dieva valstība izplešas).

Mēs lūdzam pēc pasaules gala (pēc taisnības un miera).

Mēs lūdzam doties mājās, tik ļoti mēs ilgojamies būt kopā ar Dievu.

Jēzus mūs māca priecāties par Tēvu kā Valdnieku kā viņa uzticīgajiem pavalstniekiem.

Pārdomā:

Cik ļoti tu vēlies, lai Debesu valstība izplešas un Dievs valdītu?
Kā tas atspoguļojas tavā ikdienas dzīvē?

* Izvilkums no Ričarda Koekina grāmatas “Our Father”