Liepājas baptistu Ciānas draudze

Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien

Liene Peterlevica

Tāpēc jums būs tā lūgt:
Mūsu Tēvs debesīs!
Svētīts lai top Tavs Vārds.
Lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.
Un piedodi mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.
Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.


Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien

(Vajadzība pēc mūsu Tēva apgādības)

Mēs lūdzam mūsu Tēvam nodrošināt (dot) dienišķo maizi. Dievs rūpējas par mūsu ikdienas vajadzībām.

Mes lūdzam mūsu Tēvam dienišķo maizi. „Dienišķā maize” sevī ietver mūsu fiziskās un garīgās vajadzības, kā arī mūsu nākotnes vajadzības.

Mēs lūdzam mūsu Tēvu dot mums mūsu dienišķo maizi šodien. Dievs un Viņa gādība mums ir vajadzīga visu laiku.

Mēs lūdzam mūsu Tēvu dot mums maizi (Dievs ir devējs un arī mēs tādi esam aicināti būt).

Mēs lūdzam mūsu Tēvu dot mums maizi (lai mēs varam dalīties ar citiem).

Mēs lūdzam „maizi”, lai dalītos:

  • ar savam ģimenēm,
  • mūsu draudzi,
  • ar tiem, kas evaņģelizācijas kalpošanā,
  • ar nabagiem.

Mes lūdzam tikai maizi, nevis kūkas – lai Dievs parūpējas par mūsu vajadzībām, nevis apmierina mūsu alkatību un kārības.

Mēs lūdzam mūsu Tēvu personīgi un Viņš mums atbild kā Saviem bērniem.

Jēzus mūs māca piedzīvot mūsu Tēvu kā mūsu ikdienas apgādnieku
kā trūcīgiem lūdzējiem.

Pārdomā:

Kā Dievs ir parūpējies par tavām vajadzībām pēdējā laikā?
Kā tu esi dalījies ar citiem tajā, kas tev dots?

* Izvilkums no Ričarda Koekina grāmatas “Our Father”