Liepājas baptistu Ciānas draudze

Piedodi mums mūsu parādus

Liene Peterlevica

Tāpēc jums būs tā lūgt:
Mūsu Tēvs debesīs!
Svētīts lai top Tavs Vārds.
Lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.
Un piedodi mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.
Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.


Piedodi mums mūsu parādus

(Vajadzība pēc mūsu Tēva piedošanas)

Lūgums pēc Tēva piedošanas un atbrīvošanas no grēka.

„Piedod mums mūsu parādus” ir ticības Kristum izpausme.

Kristū mēs esam „taisnoti” – tiesu iestāžu valoda. Lūdzot „Piedod mums mūsu parādus” mēs Dievam lūdzam atcerēties, ka Viņa žēlastības dēļ esam taisnoti caur ticību Kristum.

Kristū mēs esam „izpirkti” – vergu tirgus valoda. Mēs Dievam lūdzam atcerēties, ka Viņš mūs ir izpircis no sātana verdzības, grēka un mūžīgās nāves.

Kristū mēs esam „samierināti” – tempļa valoda. Mēs Dievam lūdzam atcerēties, ka Viņš mūs ir salīdzinājis caur Kristus nāvi, tādēļ mēs esam morāli tīri.

„Piedod mums mūsu parādus” ir:

  • atzīšanās Dievam grēkos (atzīstam, ka mums ir nepieciešama piedošana);
  • apņemšanās piedot citiem (tas ir kā nosacījums, lai mums tiktu piedots);
  • lūgšana, kas dod prieku, mēs jūtam spēcīgu atvieglojumu un prieku atceroties, ka visa mūsu vaina ir pazudusi.

Mums jābūt gataviem piedot arī tiem, kas neatgriežas (nenožēlo izdarīto). Atcerēsimies, ka mums daudz ir piedots.

Jēzus mums māca piedzīvot mūsu Tēvu kā piedevēju grēciniekiem.

Pārdomā:

Vai tev ir viegli piedot citiem? Kāpēc?
Vai tu apzinies, ka tev ir nepieciešama piedošana (vai tev ir vajadzīgs liels Glābējs)?

* Izvilkums no Ričarda Koekina grāmatas “Our Father”