Liepājas baptistu Ciānas draudze

Par mums

Sveicināti Ciānas draudzes viesi!

Sv.Augustīns ir rakstījis, ka cilvēka sirds ir nemierīga, līdz atrod mieru Dievā.

Mūsu Liepājas Ciānas baptistu draudze ir meklētāju draudze. Mēs esam atraduši Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu un Svētā Gara vadībā vēlamies Tam tuvoties un iepazīt arvien vairāk un vairāk. To darot mēs lietojam žēlastības līdzekļus,  ko atrodam mūsu ceļvedī- Svētajos Rakstos.

 1. DRAUDZE
  Mums ir nepieciešama draudze. Tikai kopībā kristīgs cilvēks spēj pastāvēt un kopt savu ticību. Svētie Raksti draudzi sauc par Kristus miesu, kuras galva ir Viņš pats.
 2. KRISTĪBA
  Pavēli kristīt un kristīties ir atstājis Kristus. Kristībā mēs nomirstam grēkam un augšāmceļamies līdz ar Kristu jaunai dzīvei, dzīvei ar Dievu un draudzes kopībā. Baptistu draudzēs krista cilvēkus apzinīgā vecumā.
 3. GRĒKSŪDZE
  Cilvēks ir grēcīgs. Mēs paši zinām, ka esam tālu no ideāla, mēs zinām, ka daudzas labas lietas, ko apņemamies, mēs neizdarām. Taču tas ir mazākais. Svētie Raksti liecina, ka mūsu sirdsprāts ir ļauns, mūsu motivācija pat darot labus darbus, bieži balstīta mūsu egoismā. Kristus ir nomiris par mūsu grēkiem, par tiem ir samaksāts. Taču nepieciešams apzināties mūsu grēcīgumu un lūgt piedošanu Dievam. Patiesas grēksūdzes rezultāts ir piedošana. Baptistu draudzēs nav noteiktas grēksūdzes formas. Pirmkārt mēs nožēlojam un nesam savus grēkus personīgi Dieva priekšā, lūdzot piedošanu. Kā arī kopīgi nožēlojam grēkus dievkalpojumā un pirms Svētā Vakarēdiena, ir iespējama arī privāta grēksūdze pie mācītāja.
 4. SV.VAKARĒDIENS
  Svētais Vakarēdiens jeb Kristus nāves piemiņas mielasts ir īpašs tuvības brīdis draudzes dzīvē. Tuvība ar Dievu, jo baudot no biķera un maizes mēs savienojamies ar Viņu, un tuvība vienam ar otru, jo mūsos mājo Kristus. Baptistu draudzēs ir dažāda pie Sv.Vakarēdiena pielaišanas kārtība. Mūsu draudzē Sv.Vakarēdienu var baudīt ikviens kristīts un grēkus nožēlojis cilvēks.
 5. DIEVA VĀRDS
  Dieva Vārda pasludināšana ir draudzes neatņemama sastāvdaļa. Kaut bieži mēs neredzam tūlītējus rezultātus, tomēr mēs ticam, ka Dieva Vārds izmaina cilvēku, pasludina mīlestību un līdzjūtību, uzrāda nepareizības un sagatavo dzīvei ar Kristu.
 6. KALPOŠANA
  Apustulis Pāvils māca, ka, mums esot Kristus miesas locekļiem, katram ir sava vieta un uzdevums. Katrs draudzes loceklis ir svarīgs. Arī tā klusā lūgšana, ko kāds saka mājās, ir kalpošana. Protams ir kalpošanas iespējas arī kādās no draudzes organizētajās nozarēs, kā arī var nākt ar savām idejām pie mācītāja un draudzes padomes.
 7. DISCIPLĪNA
  Draudzes kārtība kalpo gan draudzes celšanai, gan pakļauj draudzi Dieva žēlsirdībai. Svētie Raksti skaidri norāda, ka draudzē jābūt zināmai kārtībai un draudzes cilvēkiem mīlestībā jādisciplinē (jāsauc pie kārtības) vienam otru.
 8. SVĒTTAPŠANA
  Jēzus Kristus priekšā pastāvēs tikai svēto draudze. Un tādi būs tie, ko pats Jēzus Kristus sev sagatavojis. Svēttapšana ir dziļāka Kristus un Viņa gribas iepazīšana. Jo Jēzus Kristus ir mūsu labie darbi, mūsu svētums, mūsu pestīšana.
 9. LŪGŠANA
  Kad sirds savā nemierā kliedz uz Dievu, runā uz Dievu- tā ir lūgšana. Lūgšanā mēs visu uzticam Dievam, visu saņemam no Dieva. Caur lūgšanu mēs saņemam apstiprinājumu vai noliegumu savai rīcībai. Caur lūgšanu mēs iegūstam mieru lietās, kuras nevar mainīt. Lūgšana kristietim ir gluži kā elpošana- dod dzīvību un enerģiju.