Ciānas draudzes logo balts.png
 

IET

MEKLĒT

MĀCĪT

KRISTĪT

“Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.
Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā,
tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.
Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.””

/Mateja ev. 28:18-20/

PIRMDIENA (2).png
PIRMDIENA (3).png

SVARĪGI JAUNUMI

Informācija par drošības pasākumiem apmeklējot dievkalpojumus un citus pasākumus Ciānas baznīcā Covid-19 infekcijas laikā.
  • Neapmeklējiet pasākumus draudzē, ja esat bijis kontaktā ar inficētu personu, atrodaties pašizolācijā vai arī ja jums ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, vai noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.

  • Nedrūzmējieties pie ieejas durvīm ne ienākot, ne arī no baznīcas izejot.

  • Apmeklējot pasākumus baznīcā, obligāti lietojiet sejas un deguna maskas vai sejas vairogus.

  • Lietojiet roku dezinfekcijas līdzekļus.

  • Ievērojiet divu metru distanci vienam no otra, apsēdieties iezīmētajās vietās – vietās, kur novietotas dziesmu grāmatas.

  • Ievērojam personīgo higiēnu, pēc iespējas bieži mazgājam rokas ar roku mazgāšanas līdzekļiem.

  • Svētdiensskolas nodarbības atceltas, pieļaujamas tikai vienas mājsaimniecības ietvaros vai individuālas nodarbības.

(Lūdz + Mācies + Izdzīvo) x Vienoti Kristū