top of page

PAR MUMS

Sveicināti Ciānas draudzes viesi!

Sv. Augustīns ir rakstījis, ka cilvēka sirds ir nemierīga, līdz atrod mieru Dievā.

Mūsu Liepājas Ciānas baptistu draudze ir meklētāju draudze. Mēs esam atraduši Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu un Svētā Gara vadībā vēlamies Tam tuvoties un iepazīt arvien vairāk un vairāk. To darot mēs lietojam žēlastības līdzekļus,  ko atrodam mūsu ceļvedī- Svētajos Rakstos.

DRAUDZES MĒRĶI

Iet. Meklēt. Mācīt. Kristīt.

“Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.
Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā,
tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.
Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.”” /Mateja ev. 28:18-20/

(Lūdz + Mācies + Izdzīvo) x Vienoti Kristū

bottom of page