top of page

ATBALSTI MŪSU DRAUDZI ZIEDOJOT

ZIEDOŠANA

Nauda un ziedošana ir jūtīgs temats mūsdienu sabiedrībā. Par to nav pieņemts īpaši runāt, taču bez naudas mēs nespējam iztikt. Īre, rēķini, pārtika. Arī draudze dzīvo reālā, materiālā pasaulē un maksā rēķinus par ēku, tās uzturēšanu, siltumu, elektrību, dažādiem tās darbību nodrošinošiem materiāliem. Draudze algo garīdznieku, sētnieku, apkopēju. Mēs nesaņemam un arī nevēlamies saņemt atbalstu no valsts. Draudzes darbu, ieņēmumus nodrošina draudzes locekļi, kā arī ārpusdraudzes ziedotāji. Ziedošanai ir ne tikai materiāls, bet arī garīgs raksturs. Dievs savā Vārdā mums ir atklājis – rūpējies par Dieva namu, tad arī tavā namā nekā netrūks; kas bagātīgi sēj, bagātīgi arī pļauj. Ziedošana ir dievkalpojums, kalpošana Dievam, kas nes svētību arī pašam. Aicinām atbalstīt draudzi, lai Dieva namam nekā netrūktu un arī jūsu pašu nams tiktu svētīts. Ziedojumu izlietojums projektu veidā ir apskatāms mūsu draudzes mājas lapā (saite) . Par izlietojumu ikdienišķām vajadzībām, algām, rēķiniem atskaitāmies reizi gadā, draudzes pilnsapulcē.

 

 

Bet to es saku: kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību.
Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Tā kā ir rakstīts: Viņš ir izbēris un nabagiem devis, Viņa taisnība paliek mūžīgi. - Bet, kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem; tad jūs būsit bagāti visās lietās katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība. Jo šis kalpošanas darbs ne tikvien novērš svētajo trūkumu, bet ir arī pārbagāts ar daudzām pateicībām Dievam.

2.Kor. 9:6-12

 

 

Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā Manā klētī tā, lai arī Manā mājā būtu barība, un pārbaudiet tad Mani šai ziņā, saka Tas Kungs Cebaots, vai Es arī neatvēršu debess logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums!

Mal. 3:10

ZIEDOŠANAS VEIDI:

SVĒTDIENĀS

BAZNĪCĀ

Svētdienās apmeklējot Dievkalpojumus, Tev ir iespējams ziedot izmantojot ziedojumu traukus.

DRAUDZES

REKVIZĪTI 

PĀRSKAITĪJUMAM

Liepājas baptistu Ciānas draudze
Lāčplēša iela 62, Liepāja, LV 3401
Reģ. nr. 90000159087
AS Swedbank, kods: HABALV22
Konts: LV10HABA0551003271453

bottom of page