Liepājas baptistu Ciānas draudze

Tavs prāts lai notiek kā debesīs,
tā arī virs zemes

Liene Peterlevica

Tāpēc jums būs tā lūgt:
Mūsu Tēvs debesīs!
Svētīts lai top Tavs Vārds.
Lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.
Un piedodi mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.
Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.


Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes

(Rūpes par mūsu Tēva plāniem)

Lūdzot „Tava griba lai notiek” mēs esam pazemojušies, lai pieņemtu, ka Dievs kontrolē mūsu dzīves, un uzticētos un ar prieku uzņemtu, ko Viņš mums ieplānojis.

Mēs varam teikt „Tava griba lai notiek”, jo mēs ticam, ka Viņš ir pilnīgi labs.

Mūsu Tēva atklātā griba ir atrodama Rakstos (Bībelē), un Viņa slepenā griba (ko Viņš nav atklājis) darbojas visur.

Dieva slepenā griba:

  • nav atbildīga par mūsu grēkiem (mums dota brīvā griba);
  • ietver personīgo glābšanu;
  • nepriecājas par ciešanām.

Mūsu Tēvs pieļauj ciešanas lielāka labuma dēļ. Mēs katrs esam pielikuši savu roku, lai pār mums nāktu ciešanas. Dievs mums ir pievienojies mūsu ciešanās (neesam vieni). Mūsu Tēvs spēj vērst par labu mūsu ciešanas (dot ko labu caur tām).

Lūdzot „Tavs prāts lai notiek” mēs lūdzam, lai Tēvs piepilda Savu brīnišķīgo plānu pakļaut visu Kristum un padara mūs kā Kristus (pašaizliedzīga slavēšana, evaņģelizācija, svētums, apmierinātība ir Dieva griba mūsu dzīvēm).

Lūgt šo lūgšanu nozīmē atdot savas dzīves Dievam (nevis pasīva nolemtība, bet aktīva nodošanās Dieva gribai).

Jēzus mūs māca piedzīvot mūsu Tēvu kā mūsu Vareno padomdevēju kā Viņa palkausīgajiem kalpiem.

Pārdomā:

Kas ir tava prioritāte – tavs paša prāts (plāni) vai Dieva prāts? Kāpēc? Kā tas redzams tavā ikdienā?

* Izvilkums no Ričarda Koekina grāmatas “Our Father”