Liepājas baptistu Ciānas draudze

Draudzes mērķi

Iet. Meklēt. Mācīt. Kristīt.


“Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.
Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā,
tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.
Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.”” /Mateja ev. 28:18-20/


(Lūdz + Mācies + Izdzīvo) x Vienoti Kristū